Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Administratörsutbildning i BPSD-registret

I Västerås Stad ska arbetssättet med BPSD-registret användas på alla personer med demenssjukdom som bor på äldreboende och servicehus. 

Innan arbetet med BPSD-registret kan påbörjas på din enhet ska hela teamet (undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och chef) gå en 2 och 1/2 dagars utbildning. 

Utbildningen innehåller bland annat grundkunskap om demenssjukdomar, BPSD och implementering. På utbildningen får du även möjlighet att praktiskt öva i registret och ni skriver tillsammans en handlingsplan för hur arbetssättet ska introduceras, implementeras och samordnas på din enhet. Biståndshandläggare i Västerås stad får även en inbjudan till utbildningstillfället.

Vad har deltagarna sagt om utbildningen?

”Är det en utbildning du ska gå så är det den här” sagt av en biståndshandläggare.

”En bra utbildning som kommer spela stor roll för mig som undersköterska”.

”Utbildningen har varit toppen, bra variation mellan teori och praktik, bensträckare, fika och jättebra kursledare med stor kompetens”.

 Utbildningstillfällen hösten 2019

Vi återkommer med datum för höstens tillfällen.


BPSDregistret

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och drabbar ca 90 % av alla personer med demenssjukdom. Symtomen kan till exempel vara ångest, agitation, oro, apati, mat- och sömnstörningar eller motorisk rastlöshet.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Genom att arbeta strukturerat, personcentrerat och teambaserat kvalitetssäkras vården för personer med demenssjukdom. Arbetssättet bidrar till att symtom lindras och att personen med demenssjukdom upplever en ökad livskvalitet. 

Teamarbete är en central del i BPSD-registret. En kartläggning av symtomen sker med hjälp av NPI-skalan och en analys görs för att utesluta eventuella tänkbara orsaker. Personcentrerade omvårdnadsåtgärder arbetas fram där varje persons specifika behov, resurser och intressen tas tillvara. Hela teamet arbetar sedan med åtgärderna under en tid innan arbetet utvärderas genom att processen upprepas.  

Här kan du läsa mer om BPSD-registret »