Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Om Demensteamet

Demensteamet i Västerås Stad erbjuder ett flertal utbildningar men även stöd och handledning till dig som är personal på servicehus, äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet eller inom LSS. Vi vänder oss både till privata och kommunala utförare i Västerås Stad och alla våra tjänster är kostnadsfria.

Administratörsutbildningar i BPSD-registret anordnas regelbundet för dig som arbetar på äldreboende, servicehus och i hemvården. Du som är administratör kan få hjälp och stöd av oss för att komma igång med arbetssättet på enheten. Det kan till exempel vara att vi kommer och informerar om BPSD-registret eller är med när du gör en personregistrering.

Återträffar för BPSD-administratörer är återkommande varje år. Det är ett tillfälle där du som är BPSD-administratör får inspiration, kunskap och en möjlighet att nätverka med andra administratörer.

Utbildningar i kartläggningsverktyget Tidiga tecken anordnas regelbundet för dig som arbetar på service- och gruppbostäder inom LSS. Vi kan även vara delaktiga i införandet av arbetssättet på enheten, genom uppföljning och planering.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. Syftet med utbildningen är att skapa intresse och utveckla kunskapen och successivt höja kompetensen om vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Utbildningen går du tillsammans med alla på den enhet du arbetar på. Vill den enhet du arbetar på bli Stjärnmärkt? Hör av dig så kommer vi och berättar mer.

Kunskapsserien är en utbildning i tio olika delar där vi fördjupar oss kring olika teman för att förbättra och utveckla kunskapsnivån utifrån ett gemensamt lärande för att därigenom kvalitetssäkra vården kring den enskilde individen. Där man under varje utbildningstillfälle arbetar i mindre grupper för att diskutera och reflektera kring varje ämne där målet är att förbättra och vidareutveckla det dagliga arbetet genom att arbeta utifrån ett ”helhetstänk” med kunden i fokus.

Du kanske känner att ni behöver stöd och handledning i någon fråga eller i någon svår situation. Ta kontakt med oss så kommer vi och träffar dig och dina kolleger i teamet (till exempel kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och chef). Vi kan även boka in en föreläsning om det behovet finns. Föreläsningen anpassas efter de behov ni har, teori varvat med reflektion och diskussionsfrågor.

Vi håller även samtalsgrupper för dig som har en demenssjukdom och som befinner sig i en tidig fas av sjukdomen. Samtalsgruppen vänder sig till dig som känner att du vill träffa andra som befinner sig i liknande situation. Kontakta Demensteamet om du vill veta mer.

Du får gärna följa vår blogg via mail, se kolumnen till höger och Gilla oss gärna på vår Facebook-sida Demensteamet Västerås Stad.