Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Publikationer

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet – stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom

MFD

Här kan du läsa kunskapsmaterialet »

Här hittar du tillhörande checklista »


Vård och omsorgsprogrammet för personer med demenssjukdom i Västmanlands län

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till alla i Västmanland som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Syftet är att säkerställa en god och likvärdig vård och omsorg av personer med demenssjukdom utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som publicerades 2010.

vårdprogram

Här kan du läsa hela programmet » 


Behandlingsrekommendationer 2018-2019. Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Syftet med rekommendationerna är att förbättra livskvalitet för de mest sjuka äldre genom att undvika för många och olämpliga läkemedel. 

Du hittar rekommendationerna här »


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Här kan du läsa riktlinjerna »