Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Publikationer


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

 Här kan du läsa riktlinjerna »


Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom

Regeringen gav 2016 Socialstyrelsen i uppdrag att genom en nationell samordningsfunktion genomföra en utredning i syfte att lämna ett samlat underlag dels för en bred nationell strategi om demenssjukdomar, dels som ett underlag till en plan för prioriterade insatser till år 2022. Rapporten överlämnades i juni 2017. I och med denna demensstrategi tar regeringen nu ytterligare ett steg för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.

Här kan du ta del av strategin »


Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utveckla och sprida en modell riktat till kommuner och regioner för ett standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom. I uppdraget ingår att ge exempel på hur samverkan mellan relevanta verksamheter inom regioner och kommuner kan utformas samt att inom ramen för modellen närmare belysa hur samverkan inom verksamheter kan ske på olika nivåer, både mellan olika yrkesgrupper men också på organisatorisk nivå.

Här kan du ta del av modellen »


Ett examensarbete!

Du får gärna ta del av det examensarbetet som Lotta Andersson och Frida Axelsson skrev under specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, våren 2019. Den handlar om hinder och möjligheter för sjuksköterskan att använda personcentrerad vård för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Trevlig läsning!

Här kan du ta del av examensarbetet »


Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet – stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom

Här kan du läsa om vad forskning och beprövad erfarenhet säger kring miljön för personer med demenssjukdom. Det finns även en tillhörande checklista som du kan använda.

Här kan du läsa kunskapsmaterialet »

Här hittar du tillhörande checklista »


Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanland

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till alla i Västmanland som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Syftet är att säkerställa en god och likvärdig vård och omsorg av personer med demenssjukdom utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom.

Här kan du läsa hela programmet »


Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre

Syftet med rekommendationerna är att förbättra livskvalitet för de mest sjuka äldre genom att undvika för många och olämpliga läkemedel. 

Du hittar rekommendationerna här »