Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Webbutbildningar


Navigeringskurs om demens

Navigeringskursen för anhöriga är framtagen av Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner. Många sevärda föreläsningar att tipsa anhöriga om, men även till dig som personal.

Här kommer du till utbildningen »


Demens ABC

Demens ABC är en webbutbildning framtagen av Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten, t ex genom att besluta att det är obligatoriskt för all personal att göra den. Efter genomförd utbildning får du ett diplom.

Här kommer du till utbildningen »


Demens ABC Plus

Webbutbildningarna Demens ABC Plus är specialiserade och riktar sig till olika verksamheter och målgrupper. För tillfället finns plusutbildningar för primärvård, biståndshandläggare, hemtjänst, särskilt boende, anhöriga och sjukhus. Det är en fördel att först ha gått Demens ABC, men det är inget krav. De olika utbildningarna kompletterar varandra. Du får ett diplom efter genomförd utbildning.

Här kommer du till utbildningarna »


Kommunikation ABC

Webbutbildningen riktar sig till personal inom vård och omsorg, anhöriga och alla andra som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Utbildningen innehåller flera korta filmer och tar drygt  2 timmar att genomföra. Vid godkänt resultat på det avslutande kunskapstestet kan ett diplom laddas ned. 

Här kommer du till utbildningarna »


Mötas i musik – musik som omvårdnad i demensvården

Webbutbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Inga krav på förkunskaper. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. Avgiftsfri.

Här kommer du till utbildningen »


Nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder

Syftet med webbutbildningen är att inspirera och visa hur man kan arbeta för en nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest (fem frågor) kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon webbutbildning i serien Demens ABC plus.

Här kommer du till utbildningen »


Palliation ABC

Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Utbildningen, som tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum, vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Den tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du ladda ned ett kursbevis i form av ett diplom.

Här kommer du till utbildningen »


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

En webbutbildning för personal inom LSS och anhöriga. Utbildningen innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta eller påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

Här kommer du till utbildningen »


Jobba säkert med läkemedel

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Den tar cirka två timmar att genomföra och diplom kan laddas ned vid efter godkänt kunskapstest.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin

Här kommer du till utbildningen »


Föreläsning om läkemedelsbehandling vid BPSD

Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus, föreläser om läkemedelsbehandling vid BPSD för att öka kunskapen inom området. Föreläsningen är uppdelad i fyra sammanhängande delar.

Föreläsningen hittar du här »


Om våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Att vara demenssjuk ökar risken att utsättas för våld. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg. Webbutbildningen är indelad i 4 olika kapitel och tar ca 45 minuter genomföra. Diplom kan laddas ner efter godkänt test.

Här kommer du till utbildningen»


Webbutbildning om sväljsvårigheter

Sväljsvårigheter är något som är vanligt hos äldre och en vanlig komplikation vid olika sjukdomstillstånd som ex demenssjukdom. Därför är det av vikt att öka kunskapen kring detta.

Här kommer du till utbildningen» 


Samordna med SIP

SIP betyder Samordnad Individuell Plan och det är något som ska upprättas när en person har behov av samordnade insatser till exempel från hälso- och sjukvård och socialtjänst. När personen har en demenssjukdom uppstår det behovet tidigt och kvarstår under hela sjukdomsförloppet.

Läs mer om SIP här och gör webbutbildningen»