Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Webbutbildningar

Demens ABC

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten.

Här kommer du till utbildningen »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demens ABC Plus

Webbutbildningarna Demens ABC Plus är specialiserade och riktar sig till olika verksamheter och målgrupper. För tillfället finns plusutbildningar för primärvård, biståndshandläggare, hemtjänst, särskilt boende, anhöriga och sjukhus. Det är en fördel att först ha gått Demens ABC, men det är inget krav. De olika utbildningarna kompletterar varandra. 

Här kommer du till utbildningarna »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mötas i musik – musik som omvårdnad i demensvården

Webbutbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Inga krav på förkunskaper. Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. Avgiftsfri.

Här kommer du till utbildningen »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder

Syftet med webbutbildningen är att inspirera och visa hur man kan arbeta för en nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest (fem frågor) kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon webbutbildning i serien Demens ABC plus.

Här kommer du till utbildningen »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jobba säkert med läkemedel

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser. Den tar cirka två timmar att genomföra och diplom kan laddas ned vid efter godkänt kunskapstest.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin

Här kommer du till utbildningen »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Basutbildning demenssjukdomar

Kunskapscentrum för demenssjukdomar på Skånes universitetssjukhus erbjuder en webbutbildning i demens. Teoretiska delar varvas med patientfall.

Du hittar utbildningen här »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Föreläsning om läkemedelsbehandling vid BPSD

Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus, föreläser om läkemedelsbehandling vid BPSD för att öka kunskapen inom området. Föreläsningen är uppdelad i fyra sammanhängande delar.

Föreläsningen hittar du här »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Migrationsskolan har tagit fram webbutbildningar på flera olika språk

Med hjälp av webbutbildningarna vill Migrationsskolan öka kunskapen om demenssjukdomar för både personer som är drabbade av sjukdomen och deras anhöriga. I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD beteendemässiga och psykiska symptom vid demens samt bemötande. Det tar cirka 90 minuter att gå igenom utbildningens alla delar. 

Utbildningen finns på följande språk: svenska, engelska, spanska, persiska/farsi, polska bosniska/serbiska/kroatiska, turkiska och arabiska. 

Här kommer du till utbildningen»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Att vara demenssjuk ökar risken att utsättas för våld. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg. Webbutbildningen är indelad i 4 olika kapitel och tar ca 45 minuter genomföra. Diplom kan laddas ner efter godkänt test.

Här kommer du till utbildningen»


Webbutbildning om sväljsvårigheter

Sväljsvårigheter är något som är vanligt hos äldre och en vanlig komplikation vid olika sjukdomstillstånd som ex demenssjukdom. Därför är det av vikt att öka kunskapen kring detta.

Här kommer du till utbildningen»