Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Nu vet vi bättre!

| Inga kommentarer

Vi har sedan länge haft en stor tilltro till läkemedel och dess effekter på symtom. Vi har använt oss av psykofarmaka och lugnade läkemedel för att hålla personer med demenssjukdom ”lugna”. Nu vet vi att dessa läkemedel generellt inte är lämpliga för personer med demenssjukdom då de försämrar den kognitiva förmågan och har många biverkningar som påverkar personen negativt. Nu vet vi bättre!

Vi vet att symtom som t.ex. oro, aggressivitet och sömnlöshet alltid har en orsak. Det kan t.ex. vara så att en person som är aggressiv i vissa situationer är det på grund av smärta eller att personen inte får tillräckligt med mat eller får fel bemötande. Då är det självklart bättre att se till att personen får smärtlindring, får i sig tillräckligt med mat och får ett gott bemötande än att personen får lugnande läkemedel. Vi måste i första hand behandla orsaken till symtomen genom en god personcentrerad omvårdnad. 

Finns det något demensläkemedel? Ja, det finns läkemedel som kan lindra de kognitiva symtomen av demenssjukdomen. Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ska personer med kognitiv svikt vid Alzheimers sjukdom erbjudas behandling med symtomlindrande läkemedel i form av kolinesterashämmare, t.ex. Donepezil, Exelon och Reminyl. En nypublicerad studie från Skånes universitetssjukhus visar att symtomlindrande läkemedel som ges vid Alzheimers sjukdom dessutom kan förlänga både livslängden och tiden som personen klarar sig utan hemtjänst och särskilt boende. När personen har kommit längre in i sin sjukdom ska personen även erbjudas behandling med memantin, t.ex. Ebixa och Memantine. Även denna behandling syftar till att minska de kognitiva symtomen och upprätthålla den allmänna funktionsförmågan. 

Astrid Norberg, professor i omvårdnad säger: ”Så länge det inte finns något botemedel mot demenssjukdom är god omvårdnad den bästa behandlingen”

Visst är det så!

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.